Wamtechnik

Policy

 

OGÓLNY REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO B2B.WAMTECHNIK.PL

 

§ 1

Niniejszy Ogólny Regulamin Sklepu Internetowego B2B.WAMTECHNIK.PL (dalej: „Regulamin”) ma zastosowanie wobec świadczonych przez Spółkę Wamtechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy al. Wilanowskiej 7/3, 02-765 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000179475, REGON: 012110050, NIP: 522-010-46-03 (dalej: „Wamtechnik”) usług związanych ze sprzedażą towarów za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym b2b.wamtechnik.pl.

§ 2

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia oznaczają:

1. Cena – cena poszczególnego towaru widniejąca w Serwisie, wskazana przy jego specyfikacji, podlegająca ewentualnym udzielanym Przedsiębiorcom rabatom, wraz z kosztami dostawy wyliczanymi każdorazowo przez Dział Obsługi Klienta;

2. Serwis – oznacza system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem b2b.wamtechnik.pl, stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami oraz API;

3. Przedsiębiorca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i z niej niewykreślony, posiadający Numer Identyfikacji Podatkowej, zdefiniowany w przepisie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców; zakładający konto w Serwisie;

4. Oferta handlowa – zbiór aktualnie dostępnych w Serwisie towarów, wraz z obowiązującym w danym czasie Cenami oraz możliwymi promocjami i rabatami;

5. Strony – łącznie rozumiani: Wamtechnik oraz Przedsiębiorca;

6. Konto Przedsiębiorcy – profil Przedsiębiorcy służący do korzystania z funkcjonalności Serwisu;

7. Osoba upoważniona – wskazana przez Przedsiębiorcę osoba korzystająca z funkcjonalności Serwisu w imieniu tego Przedsiębiorcy;

8. Subkonto – profil Osoby upoważnionej przez Przedsiębiorcę do korzystania z funkcjonalności Serwisu.

§ 3

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

1. Wamtechnik oferuje Przedsiębiorcom możliwość nabycia towarów zgodnie z niniejszym Regulaminem, aktualnie dostępnych w Serwisie.

2. Funkcjonalności Serwisu związane z wglądem do  Oferty handlowej i możliwością nabywania towarów dostępnych w Serwisie dostępne są jedynie dla Przedsiębiorców zarejestrowanych w Serwisie.

3. Złożenie zamówienia w Serwisie przez Przedsiębiorcę oznacza, że zaakceptował aktualną Cenę towaru, jak również Regulamin.

§ 4

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Wamtechnik– za pomocą Serwisu - świadczy drogą elektroniczną w szczególności następujące usługi:

1) udostępnianie Przedsiębiorcom informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne,

2) usługi komunikacyjne – polegające na umożliwieniu Stronom komunikowanie się, w szczególności na indywidualne żądanie Przedsiębiorcy umożliwiają kontakt z odpowiednim działem Wamtechnik, składanie reklamacji, a także przesyłanie przez Wamtechnik  Przedsiębiorcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną.

2. Świadczenie przez Wamtechnik usług drogą elektroniczną wymienionych w § 3 ust. 1 jest nieodpłatne.

§ 5

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Warunkiem korzystania przez Przedsiębiorcę z Serwisu jest uprzednie zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu . Szczegółowe zasady korzystania z Usług Strony mogą uregulować odrębnie.

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Wamtechnik następujących treści:

1) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Wamtechnik lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

2) niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

3) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje, obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.

3. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Wamtechnik ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

4. Wamtechnik nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Wamtechnik.

5. Niezależnie od powyższego Wamtechnik ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot lub w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.

6. Ze względów bezpieczeństwa, Wamtechnik zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Przedsiębiorcą po upływie nie krótszym niż 10 minut od chwili dokonania przez Przedsiębiorcę ostatniej czynności.

7. W celu prawidłowego korzystania z Usług, Przedsiębiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

1) najnowszą dostępną wersją przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari;

2) monitor o rozdzielczości 1280x720 px;

3) włączona obsługa Cookies i Java Script.

8. W razie korzystania przez Przedsiębiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 7, Wamtechnik nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.

§ 6

REJESTRACJA W SERWISIE ORAZ ZAWARCIE UMOWY

1. Przedsiębiorca zawiera Umowę z Wamtechnik poprzez Serwis, po dokonaniu skutecznej rejestracji w Serwisie, a następnie po zalogowaniu się na swoje Konto Przedsiębiorcy.

2. Zarejestrowanie w Serwisie następuje poprzez wypełnienie udostępnionego w Serwisie formularza rejestracyjnego. W formularzu rejestracyjnym Przedsiębiorca zobowiązany jest umieścić następujące  dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej:

- numer identyfikacji podatkowej (NIP),

- adres do doręczeń,

- firmę, pod którą działa Przedsiębiorca,

- imię i nazwisko osoby do kontaktu,

- adres mailowy Przedsiębiorcy;

- numer telefonu Przedsiębiorcy i Osoby do kontaktu.

Po wpisaniu stosownych danych należy zatwierdzić dane celem wysłania linku aktywacyjnego.

3. Celem aktywacji Konta Przedsiębiorcy, Wamtechnik przesyła na adres mailowy Przedsiębiorcy (podany podczas rejestracji) link aktywacyjny, po naciśnięciu którego następuje automatyczne przesłanie do Wamtechnik wiadomości potwierdzającej aktywację Konta Przedsiębiorcy.  Do momentu kliknięcia linku aktywacyjnego Konto Przedsiębiorcy pozostaje nieaktywne. Link aktywacyjny (oraz dalsza korespondencja mailowa) wysyłana jest z adresu: masterb2b@mccom.pl, zaś Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia, że maile z tego adresu nie będą blokowane przez oprogramowania antyspamowe.

4. Link aktywacyjny jest dostępny przez 48 (czterdzieści osiem) godzin, po bezskutecznym upływie tego czasu procedurę rejestracji należy powtórzyć. Po aktywacji Konta Przedsiębiorcy następuje weryfikacja danych Przedsiębiorcy przez Wamtechnik.

5. Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji, Przedsiębiorca otrzymuje korespondencję mailową z loginem i linkiem do ustawienia hasła do logowania w Serwisie. 

6. Przedsiębiorca może również upoważnić wskazane osoby do dokonywania zakupów w jego imieniu. W takim wypadku, w trakcie rejestracji, wskazuje te osoby oraz podaje ich dane (imię, nazwisko i adres elektroniczny do korespondencji). Aktywacja Subkonta nastąpi po wejściu przez Osobę Upoważnioną w link aktywacyjny. Przedsiębiorca odpowiada za czynności Osoby Upoważnionej jak za swoje własne. Aktywacja Subkonta następuje poprzez wybranie odpowiedniego pola w Serwisie, w zakładce „Subkonta” (poprzez okno: „Dodaj”). Następnie należy podać dane osoby, na którą zakładane jest Subkonto, określić zakres jej uprawnień poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek i zatwierdzenie Subkonta poprzez przycisk: „Zapisz”.

7. Zarejestrowanie w Serwisie jest możliwe po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji przez Przedsiębiorcę niniejszego Regulaminu. Akceptacja następuje poprzez wypełnienie pól z oświadczeniem o akceptacji niniejszego Regulaminu.

8. Przedsiębiorca może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wamtechnik w celach marketingowych i reklamowych w ramach usług świadczonych przez Wamtechnik – zgoda ta jest dobrowolna. Wyrażanie powyższych zgód oraz potwierdzanie otrzymania informacji następuje poprzez wypełnienie (zaznaczenie) pól z odpowiednimi oświadczeniami.

9. Przedsiębiorca jest zobowiązany do należytego przechowywania loginu i hasła do Konta Przedsiębiorcy, w tym w szczególności do:

1) przechowywania loginu i hasła do Konta Przedsiębiorcy w sposób uniemożliwiający automatyczne zalogowanie,

2) nieudostępniania loginu i hasła do Konta Przedsiębiorcy jakimkolwiek osobom trzecim,

3) natychmiastowego informowania Wamtechnik o potrzebie blokady Konta Przedsiębiorcy w sytuacji, gdy Przedsiębiorca poweźmie uzasadnioną, choćby w minimalnym stopniu, wątpliwość co do znajomości jego loginu i hasła przez jakąkolwiek osobę trzecią.

10. Powyższe obowiązki z ust. 7 dotyczą również Osoby Upoważnionej i jej Subkonta.

11. Przedsiębiorca ma również możliwość samodzielnego resetowania hasła – następuje to poprzez wybranie opcji „Resetuj hasło”.

12. Wamtechnik zastrzega sobie prawo do jednostronnej odmowy aktywacji Konta Przedsiębiorcy bez podawania przyczyn oraz prawo do jednostronnej dezaktywacji lub zablokowania Konta Przedsiębiorcy, w przypadku naruszenia przez Przedsiębiorcę lub Osobę upoważnioną przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

13. Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności w tym w szczególności transakcje, wykonane z wykorzystaniem danych niezbędnych do uwierzytelnienia Przedsiębiorcy w Serwisie, w tym transakcje wykonane przez Osobę upoważnioną.

14. Wszelkie zamówienia złożone po zalogowaniu unikatowym loginem i hasłem, w tym te dokonane przez Osobę upoważnioną, uważa się za złożone przez Przedsiębiorcę.

15. Wamtechnik ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta zarejestrowanego Przedsiębiorcy, z ważnej przyczyny uzasadnionej naruszeniem przez Przedsiębiorcę przepisów prawa oraz zasad opisanych w niniejszym Regulaminie, jak również z powodu podejmowania przez Przedsiębiorcę działań narażających Wamtechnik na szkodę.

§ 7

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Przedsiębiorcą, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Przedsiębiorcę Zamówienia.

2. Sprzedawca umożliwia Przedsiębiorcy złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu w następujący sposób:

a. Przedsiębiorca, spośród Towarów dostępnych w ofercie (panel: „Oferta”) dodaje wybrany Towar do Koszyka, po czym przechodzi do formularza zamówienia, zwany także Koszykiem;

b. Przedsiębiorca ma prawo wglądu do Koszyka w każdym momencie do czasu zamknięcia Zamówienia, może dowolnie z niego usuwać poszczególne pozycje i dodawać nowe;

c. Przedsiębiorca potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży, podanych przez Przedsiębiorcę podczas rejestracji w Serwisie;

d. Przedsiębiorca wybiera jeden z udostępnianych przez Wamtechnik sposobów dostawy oraz podaje adres dostawy dla danego zamówienia;

e. Przedsiębiorca wybiera sposób zapłaty Ceny regularnej i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia kosztów realizacji Umowy sprzedaży;

f. Przedsiębiorca przesyła Wamtechnik Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Serwisu (przycisk: „Realizuj Zamówienie”);

g. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Realizuj Zamówienie” Przedsiębiorca ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka;

h. Po skutecznym złożeniu Zamówienia, na wcześniej wskazany adres e-mail, automatycznie zostanie przesłane potwierdzenie Zamówienia oraz nadany mu indywidualny numer. Po zatwierdzeniu zamówienia przez Wamtechnik, Przedsiębiorca otrzymuje potwierdzenie terminu realizacji złożonego zamówienia.

3. Przy składaniu Zamówienia z opcją przedpłaty, Przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać zapłaty za Towar na podstawie otrzymanej faktury pro-forma wystawionej przez Wamtechnik. Po dokonaniu płatności za Towar, Przedsiębiorca otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Serwis, które równoznaczne jest z zawarciem Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Serwis może nadać Przedsiębiorcy uprawnienie do dokonywania zakupów z odłożonym terminem płatności. W takim wypadku Przedsiębiorca będzie zobowiązany dokonać płatności w terminie wskazanym w wystawionej po dokonaniu zakupu fakturze VAT. W przypadku opóźnienia w płatności Wamtechnik jest uprawniony do dochodzenia kwot wynikających z przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

5. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w Serwisie podawane są w złotych polskich, wraz z przeliczeniem na waluty obce (Euro – EUR i dolary amerykańskie – USD) i są cenami netto. Ceny po uwzględnieniu podatku VAT będą widoczne w Koszyku, jako podsumowanie wartości produktów umieszczonych w Koszyku. Dodatkowo, kursy walut widoczne są przez cały czas w Serwisie.

6. Jeśli Wamtechnik nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Towar nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Wamtechnik bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Wamtechnik niezwłocznie zawiadomi Przedsiębiorcę poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-email oraz, o ile sprzedaż została dokonana za przedpłatą, zwróci mu otrzymaną cenę nie później jednak niż w terminie 7 dni od momentu przekazania informacji o niemożliwości spełnienia świadczenia  albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena - według wyboru i za zgodą Przedsiębiorcy.

7. Przedsiębiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku. Faktury wysyłane są do Przedsiębiorcy wraz z zamówionym Towarem w formie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Przedsiębiorcę podczas rejestracji w Serwisie adres e-mail. Są one również dostępne w Serwisie w zakładce: „Moje faktury”.

§ 8

SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY TOWARU

1.       Miejscem spełnienia świadczenia z Umowy sprzedaży przez Wamtechnik jest miejsce wydania Towaru., Miejscem wydania Towarów i miejscem spełnienia świadczenia przez Wamtechnik jest magazyn Wamtechnik w Piasecznie, ul. Techniczna 2 bud. E („Miejsce wydania”).

 

2.    Dostawa Towaru odbywa się w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę (wysyłka kurierem bądź odbiór osobisty – w godzinach pracy magazynu, o którym mowa w ust. 1), określony w Zamówieniu. Koszty dostawy Towaru, o ile są naliczane, opłacane są przez Przedsiębiorcę przy opłacaniu Zamówienia. Koszt dostawy Towaru będzie wyliczany każdorazowo dla złożonego Zamówienia i będzie on uzależniony od rodzaju, wagi oraz sposobu pakowania Towaru, a także od wskazanego miejsca dostawy. Koszt dostawy Towaru zostanie podany w przesłanym finalnym potwierdzeniu Zamówienia.

 

3.    W przypadku odbioru osobistego Przedsiębiorca zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany podczas rejestracji w Serwisie o możliwości odbioru Towaru. Towar może być odebrany w godzinach otwarcia magazynu Wamtechnik (ul. Techniczna 2, budynek E, 05-500 Piaseczno) w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej. Zamówiony towar zostanie wydany Przedsiębiorcy, który złożył Zamówienie lub osobie przez niego upoważnionej.  Wamtechnik może zażądać od osoby odbierającej Towar podania numeru, a także okazania dokumentu tożsamości oraz pisemnego potwierdzenia odbioru Towaru. W przypadku braku dokonania odbioru Towaru w terminie określonym w zdaniu drugim powyżej,  Wamtechnik skontaktuje się z Przedsiębiorcą celem wyjaśnienia sytuacji i wezwie go do odbioru zakupionego Towaru w terminie dodatkowych 2 dni. Brak odbioru Towaru w tym terminie może skutkować odstąpieniem przez Wamtechnik od Umowy sprzedaży.

4.    Dostawa Towaru możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów za pośrednictwem kurierów obsługujących przewozy towarów w poszczególnych krajach.

§ 9

WARUNKI GWARANCJI I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Przedsiębiorca może złożyć reklamację z tytułu wadliwości Towaru, szczególnie jego niezgodności z dotyczącą go Gwarancją wyłącznie w formie:

1) Elektronicznej - za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego w Serwisie w zakładce „Reklamacje”. Formularz reklamacyjny, o którym mowa dostępny jest w Serwisie po zalogowaniu się na konto Przedsiębiorcy w zakładce Reklamacje. Aby prawidłowo złożyć reklamację, należy postępować zgodnie ze wskazówkami, które kolejno wyświetlają się w Serwisie;

2) Pisemnej - za pośrednictwem przesyłki pocztowej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa Pocztowego - na adres: ul. Techniczna 2 bud. H, 05-500 Piaseczno.

3. W przypadku złożenia reklamacji, Przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar, wraz z formularzem reklamacyjnym, znajdującym się w Serwisie.

4. Wamtechnik ma prawo odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonej w innej formie niż przewidziana w ust. 2 powyżej – np. wysłanej e-mailem, oraz zobowiązać Przedsiębiorcę do złożenia reklamacji w terminie 14 dni w formie wskazanej w ust. 1 pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Termin na rozpatrzenie reklamacji zaczyna biec od momentu prawidłowego złożenia reklamacji. Powyższe dotyczy również złożenia reklamacji bez dostarczenia reklamowanego Towaru.

5. Wpływ reklamacji złożonej w formie (elektronicznej, pisemnej) określonej w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 zostaje potwierdzony w terminie 7 dni od wpływu.

6. Złożenie reklamacji na formularzu reklamacyjnym za pośrednictwem Serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie korespondencji oraz dokumentacji (m.in. odpowiedzi na reklamację, wezwań do uzupełnień) od Wamtechnik w formie elektronicznej chyba że Przedsiębiorca w treści reklamacji umieści żądanie udzielenia odpowiedzi lub doręczania wezwań w formie pisemnej na wskazany adres prowadzenia działalności albo z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

7. Termin na rozpoznanie reklamacji biegnie od dnia otrzymania prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku wezwania Przedsiębiorcy do usunięcia braków zgłoszenia reklamacyjnego, ww. termin rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Wamtechnik uzupełnionego zgłoszenia reklamacyjnego.

8. W trakcie rozpatrywania reklamacji Przedsiębiorca jest obowiązany powiadomić Wamtechnik o każdorazowej zmianie adresu prowadzenia działalności, adresu poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji elektronicznej. W przeciwnym razie doręczenia odpowiedzi na reklamację i wezwań, dokonane na dotychczasowy adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wykorzystanych do złożenia reklamacji uznaje się za skuteczne.

6. Szczegółowe warunki Gwarancji, roszczeń przysługujących Przedsiębiorcy, przesłanek ich realizacji i czasu jej trwania dla określonych Towarów dostępne są na stronie: https://wamtechnik.pl/produkty/warunki-gwarancji-i-zasady-eksploatacji-baterii/.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego Regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany. Regulamin jest dostępny również w magazynie Wamtechnik (Wamtechnik Sp. z o.o., ul. Techniczna 2, 05-500 Piaseczno).

2. Wamtechnik zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn obejmujących w szczególności:

a) uchylenie, zmianę lub wprowadzenie nowych przepisów prawa lub wydanie rozstrzygnięcia przez odpowiednie organy władzy lub instytucje państwowe mające zastosowanie do Wamtechnik i wpływające na jego działalność;

b) wprowadzenie przez Wamtechnik zmian organizacyjnych lub technologicznych, w tym dotyczących zasad obsługi Przedsiębiorców, wpływających na obsługę Przedsiębiorców Serwisu;

c) zmianę obecnych, wprowadzenie nowych lub zrezygnowanie przez Wamtechnik z oferowania niektórych usług.

O treści zmian Regulaminu, o których mowa w poprzednim zdaniu, Wamtechnik poinformuje poprzez umieszczenie na stronie Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dodatkowo Przedsiębiorcy zostaną powiadomieni przez Wamtechnik o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Przedsiębiorcę na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian.

3. W przypadku, gdy Przedsiębiorca nie akceptuje zmian Regulaminu, obowiązany jest powiadomić o tym fakcie Wamtechnik w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak zgody na zmianę Regulaminu równoznaczne jest z zablokowaniem Przedsiębiorcy dostępu do Konta Przedsiębiorcy i możliwości zawierania nowych Umów sprzedaży od dnia wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak sprzeciwu uznaje się za akceptację zmian.

4. Do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili zawarcia danej Umowy.

5. Wamtechnik zastrzega sobie również prawo do:

a) zmian danych zawartych w ramach Serwisu;

b) zmian parametrów technicznych Serwisu;

c) czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu;

d) całkowitego wycofania Serwisu.

6. Prawem właściwym do rozwiązywania sporów, wynikających w związku z wykonywaniem przez Wamtechnik Usług jest prawo polskie, zaś sądem właściwym do ich rozstrzygania jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd polski dla siedziby Wamtechnik.

7. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie podlegają zapisom ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, w przypadku zaś Usług w obrocie zagranicznym stosuje się przepisy prawa polskiego, jeżeli międzynarodowe przepisy nie stanowią inaczej.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego sklepu do indywidualnych potrzeb klientów. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego sklepu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej privacy policy.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego sklepu do indywidualnych potrzeb klientów. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego sklepu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej privacy policy.